[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]


งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนั..... อ่านข่าวต่อ....อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
นางสาวอัญจนา ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน พร้อมด้วยคณะคร..... อ่านข่าวต่อ....กิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนา จัดกิ..... อ่านข่าวต่อ....โรงเรียนบางตลาด ศึกษาดูงานการเงิน การับญชี
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโ..... อ่านข่าวต่อ....ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....รับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....รายงานคุณธรรม (MAR) มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....นิเทศติดตาม มูลนิธิ C.C.F.
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....