[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนั..... อ่านข่าวต่อ....ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการส..... อ่านข่าวต่อ....งานทำบุญวันเกิด นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการส..... อ่านข่าวต่อ....ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีสท์ วอเตอร์ มีชัยฟาร์ม พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขต..... อ่านข่าวต่อ....พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโปรแกรมระบบการลงทะเบียน และรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการส..... อ่านข่าวต่อ....การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการส..... อ่านข่าวต่อ....พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการส..... อ่านข่าวต่อ....#การประเมินวิทยฐานะ
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13 .00น. นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....#นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นำโดยนายพิทักษ์เมฆอรุณ ผู..... อ่านข่าวต่อ....