ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านหนองยาง
จำนวนทั้งหมด 32 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมนตรี แก้ววิจิตร   นายมนตรี แก้ววิจิตร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางอนัญญา มนทสิทธิ์   นางอนัญญา มนทสิทธิ์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายลักษ์ดำรงค์ บุญเวส   นายลักษ์ดำรงค์ บุญเวส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่า   นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ศุภิสรา สงวนชม   น.ส.ศุภิสรา สงวนชม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางณัฐภค สดสัย   นางณัฐภค สดสัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางนิตยา วงศ์กลม   นางนิตยา วงศ์กลม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายสุชิน อุไร   นายสุชิน อุไร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.พรรษชล ศรีสุข   น.ส.พรรษชล ศรีสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   น.ส.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางสุพัตรา อ่ำเอี่ยม   นางสุพัตรา อ่ำเอี่ยม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายบุญรับ วินิจฉัย   นายบุญรับ วินิจฉัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายราชศักดิ์ วงค์บุบผา   นายราชศักดิ์ วงค์บุบผา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางพีรดา เทพารักษ์   นางพีรดา เทพารักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.สมจิตร คะเสนา   น.ส.สมจิตร คะเสนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.นิภา สาวิวัฒน์   น.ส.นิภา สาวิวัฒน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยง   นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายจักรภัทร ภาษาสุข   นายจักรภัทร ภาษาสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยง   นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ณบาภัช เผ่าหนอง   น.ส.ณบาภัช เผ่าหนอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายธวัชชัย กล่อมบุญธรรม   นายธวัชชัย กล่อมบุญธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางภรณ์อุษา ศุภมานพ   นางภรณ์อุษา ศุภมานพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางนภัสวรรณ นักเสียง   นางนภัสวรรณ นักเสียง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.กาญจนา เที่ยงธรรม   น.ส.กาญจนา เที่ยงธรรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.พิมพ์ชนก เฝ้าทรัพย์   น.ส.พิมพ์ชนก เฝ้าทรัพย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.นิภาวรรณ แก้วดี   น.ส.นิภาวรรณ แก้วดี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายมนตรี คำเหนือ   นายมนตรี คำเหนือ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ทัศนีย์ ใจเพชร   น.ส.ทัศนีย์ ใจเพชร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายภารดา บุตรดี   นายภารดา บุตรดี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.พัชรีพร รุ่งศิริ   น.ส.พัชรีพร รุ่งศิริ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ศิรินทิพย์ ชัยน้อย   น.ส.ศิรินทิพย์ ชัยน้อย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.รสริน คมพยัคฆ์   น.ส.รสริน คมพยัคฆ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th