ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านนา
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.อุไรวรรณ ศรีเมือง   น.ส.อุไรวรรณ ศรีเมือง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นายสัณห์ชัย แดงมณี   นายสัณห์ชัย แดงมณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นายกรกมล ผาวันดี   นายกรกมล ผาวันดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

น.ส.กนกอร วงค์สอน(ศิรินอก)   น.ส.กนกอร วงค์สอน(ศิรินอก)

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ์   นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางประนอม ผาวันดี   นางประนอม ผาวันดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นายสันติ พึ่งน้ำ   นายสันติ พึ่งน้ำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

น.ส.อัญชุลี ยุทธหาญ   น.ส.อัญชุลี ยุทธหาญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

น.ส.ทองพูน ฤกษ์จันทร์   น.ส.ทองพูน ฤกษ์จันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางสุธีรา พึ่งน้ำ   นางสุธีรา พึ่งน้ำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นางปัทมา แกล้วกล้า   นางปัทมา แกล้วกล้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์   น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นายนภดล พลหมอ   นายนภดล พลหมอ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.วันวิสา รอบคอบ   น.ส.วันวิสา รอบคอบ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th