ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
จำนวนทั้งหมด 24 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ   นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายสมภัทร์ รสกระโทก   นายสมภัทร์ รสกระโทก

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.สงกรานต์ กาญกิ่งไพร   น.ส.สงกรานต์ กาญกิ่งไพร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางบุษราคัม ศิริเมือง   นางบุษราคัม ศิริเมือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญ   นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.จรรจรีย์ ดาวใสย์   น.ส.จรรจรีย์ ดาวใสย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.อัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์   น.ส.อัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางนันทา รอดพันธ์   นางนันทา รอดพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางมุทิตา รสกระโทก   นางมุทิตา รสกระโทก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายไพรัตน์ นฤภัย   นายไพรัตน์ นฤภัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายวิภพ กองชุมพล   นายวิภพ กองชุมพล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางวาทินี เจริญชัย   นางวาทินี เจริญชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.รัตติยา ยุธยงค์   น.ส.รัตติยา ยุธยงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางสุภาพ ทนันไธสง   นางสุภาพ ทนันไธสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.เนตรา โชติรัตนพิทักษ์   น.ส.เนตรา โชติรัตนพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.มะลิ จงถาวรเจริญ   น.ส.มะลิ จงถาวรเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางอุไรวรรณ เสมา   นางอุไรวรรณ เสมา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.สุพรรณี ผุยสุ   น.ส.สุพรรณี ผุยสุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายอมรชัย ชาดาเม็ก   นายอมรชัย ชาดาเม็ก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.ปนัดดา เดชพลมาตย์   น.ส.ปนัดดา เดชพลมาตย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางศิวพร อนุศิริ   นางศิวพร อนุศิริ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.วราภรณ์ และไหม   น.ส.วราภรณ์ และไหม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางภรดี โภคา   นางภรดี โภคา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายสมบูรณ์ โคนเคน   นายสมบูรณ์ โคนเคน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th