ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านคลองอุดม
จำนวนทั้งหมด 25 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ   นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายธนกร ลอยฟ้า   นายธนกร ลอยฟ้า

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.ตรีประดับ คิดสุข   น.ส.ตรีประดับ คิดสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์   นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

ว่าที่ร.ต.เนตรนภา ประวัติวิไล   ว่าที่ร.ต.เนตรนภา ประวัติวิไล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางกุสุมา ลอยฟ้า   นางกุสุมา ลอยฟ้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์   นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางกนกวรรณ แพไธสง   นางกนกวรรณ แพไธสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.สุทธิมนต์ อินทร์จันทร์   น.ส.สุทธิมนต์ อินทร์จันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางปราณี ยวงแก้ว   นางปราณี ยวงแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายวิระ หาดขุนทด   นายวิระ หาดขุนทด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.อรอุมา ดาษดา   น.ส.อรอุมา ดาษดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางสมพิศ องอาจ   นางสมพิศ องอาจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.วันดี ลิ้นประเสริฐ   น.ส.วันดี ลิ้นประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายอนันต์ พ่วงพิทักษ์   นายอนันต์ พ่วงพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.ศิริวรรณ แสวงหา   น.ส.ศิริวรรณ แสวงหา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายณัฐพล แพไธสง   นายณัฐพล แพไธสง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายอาทิตย์ พาระแพง   นายอาทิตย์ พาระแพง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.ณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล   น.ส.ณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.พัชรวลัย ดวงเดช   น.ส.พัชรวลัย ดวงเดช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.สุรีย์พร ตรีกูต   น.ส.สุรีย์พร ตรีกูต

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.อรุณี ยาภรณ์   น.ส.อรุณี ยาภรณ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายจักราวุธ จิตสะอาด   นายจักราวุธ จิตสะอาด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายศิริพล หมอกมุงเมือง   นายศิริพล หมอกมุงเมือง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์   นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th