ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพงศ์รพี  ปรีดานนท์   นายพงศ์รพี ปรีดานนท์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางอรพิน  งาเนียม   นางอรพิน งาเนียม

  ตำแหน่ง :   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.จุรีมาศ  พรมวิจิตร   น.ส.จุรีมาศ พรมวิจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.รุจี  ใยยั่งยืน   น.ส.รุจี ใยยั่งยืน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.แสงอรุณ  ชิวปรีชา   น.ส.แสงอรุณ ชิวปรีชา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.กชพรรณ  วงศ์หาญ   น.ส.กชพรรณ วงศ์หาญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.วริฏฐา  ศิริธงชัยกุล   น.ส.วริฏฐา ศิริธงชัยกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางเจียมใจ  จุมณี   นางเจียมใจ จุมณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.สุดธิดา  ใจตรง   น.ส.สุดธิดา ใจตรง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นายถาวร  โกศาสตร์   นายถาวร โกศาสตร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางพเยาว์  พุ่มพระคุณ   นางพเยาว์ พุ่มพระคุณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์   นายกฤษณะ ฉิมวงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางลัดดา  ยศยิ่งยง   นางลัดดา ยศยิ่งยง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.จณิชญา  ศิริปุณย์   น.ส.จณิชญา ศิริปุณย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.ศุภสุดา  รินปาน   น.ส.ศุภสุดา รินปาน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางจินตนา  นิลวัตร   นางจินตนา นิลวัตร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.ทิตติยา  ฤทธิ์โต   น.ส.ทิตติยา ฤทธิ์โต

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th