ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสายัณห์  พัฒนเอกวงศ์   นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นายมนัส  แดงวิไล   นายมนัส แดงวิไล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ดวงตา  บุญประดับ   น.ส.ดวงตา บุญประดับ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.วนิสา  โพธิมากูล   น.ส.วนิสา โพธิมากูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์   นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ขวัญหทัย  เหรียญทอง   น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.สุจิตตา  โยวะผุย   น.ส.สุจิตตา โยวะผุย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นางเตือนใจ  สุนทรชัย   นางเตือนใจ สุนทรชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นายวิเชียร  พูลสวัสดิ์   นายวิเชียร พูลสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นางสมคิด  พูลสวัสดิ์   นางสมคิด พูลสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.อาจารียา  อ่อนสะอาด   น.ส.อาจารียา อ่อนสะอาด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.เสาวภา  ศรีคุ้มเหนือ   น.ส.เสาวภา ศรีคุ้มเหนือ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล   นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.สุนิสา  บินยูซบ   น.ส.สุนิสา บินยูซบ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.อลิษา  กลางประพันธ์   น.ส.อลิษา กลางประพันธ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th