ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านท่ากลอย
จำนวนทั้งหมด 26 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปรัชญา ภัทรกำจร   นายปรัชญา ภัทรกำจร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางกานดา อาจวิชัย   นางกานดา อาจวิชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางณิชมาศ เพลินจิต   นางณิชมาศ เพลินจิต

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.สุพรพรรณ ฉันทวิเศษกุล   น.ส.สุพรพรรณ ฉันทวิเศษกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.พีรกานต์ งามดี   น.ส.พีรกานต์ งามดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.หยาดรุ่ง แสงสุโท   น.ส.หยาดรุ่ง แสงสุโท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูล   นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.เพลินจิตร ตอรัมย์   น.ส.เพลินจิตร ตอรัมย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางโสภิดา พรพุทธคุณรักษา   นางโสภิดา พรพุทธคุณรักษา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางสุจินดา ล่ามกิจจา   นางสุจินดา ล่ามกิจจา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา   นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางพูลศรี ไชยบุบผา   นางพูลศรี ไชยบุบผา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางรัชณีพร แช่มประเสริฐ   นางรัชณีพร แช่มประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางหทัยชนก จันทร์อาหาร   นางหทัยชนก จันทร์อาหาร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางกรวรรณ ประจงกาญจน์   นางกรวรรณ ประจงกาญจน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูล   นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางพัทธนันท์ สาธุชาติ   นางพัทธนันท์ สาธุชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางดสณี สมใจ   นางดสณี สมใจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี   นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายสุธิเดช คุณโกทา   นายสุธิเดช คุณโกทา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

ร.ต.หญิง เจนอักษร ดวงศรี   ร.ต.หญิง เจนอักษร ดวงศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.รัชฎาภรณ์ สอนเกิด   น.ส.รัชฎาภรณ์ สอนเกิด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.กนกรัฐ ธรรมรักษ์   น.ส.กนกรัฐ ธรรมรักษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.เพียงใจ แก้วรักษา   น.ส.เพียงใจ แก้วรักษา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.เกศกนก ดาสมกุล   น.ส.เกศกนก ดาสมกุล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.สุวลักษณ์ ปรปักพ่าย   น.ส.สุวลักษณ์ ปรปักพ่าย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th