ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
จำนวนทั้งหมด 19 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายธวัชชัย โพธิ์งาม   นายธวัชชัย โพธิ์งาม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางยุพเรศ สำเภาน้อย   นางยุพเรศ สำเภาน้อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายสิทธาทร สครรัมย์   นายสิทธาทร สครรัมย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.พิชา กั๊วพรหม   น.ส.พิชา กั๊วพรหม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.สุนันทา สุวินัย   น.ส.สุนันทา สุวินัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายกิตติกานต์ ภู่พานิช   นายกิตติกานต์ ภู่พานิช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางธิติยา ทักษิณภาค   นางธิติยา ทักษิณภาค

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งาม   นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งาม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางชิสากัญญ์ เหมือนมาตย์   นางชิสากัญญ์ เหมือนมาตย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค   น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค   น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายคงปกรณ์ แสงมาศ   นายคงปกรณ์ แสงมาศ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.กาญจนา จันทะพันธ์   น.ส.กาญจนา จันทะพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายอดุลย์ บุญขาว   นายอดุลย์ บุญขาว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายณัฐวุฒิ ขันตี   นายณัฐวุฒิ ขันตี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางน้อย พลเยี่ยม   นางน้อย พลเยี่ยม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.ดารารัตน์ สมมาตย์   น.ส.ดารารัตน์ สมมาตย์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางนลินี งามเยี่ยม   นางนลินี งามเยี่ยม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.อินทิรา นพสด   น.ส.อินทิรา นพสด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th