ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
จำนวนทั้งหมด 19 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ   นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.วิชญา เย็นประสิทธิ์   น.ส.วิชญา เย็นประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.อนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา   น.ส.อนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สุดารัตน์ นันทพานิช   น.ส.สุดารัตน์ นันทพานิช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สกุณา จันโท   น.ส.สกุณา จันโท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ธิชาพร ศิริผล   น.ส.ธิชาพร ศิริผล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ขจิตตา นพโสภณ   น.ส.ขจิตตา นพโสภณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สมพร นิลแก้ง   น.ส.สมพร นิลแก้ง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สุภาพร สาธุชาติ   น.ส.สุภาพร สาธุชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล   น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ   นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิช   นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.จิตติวรรณ จามชาติ   น.ส.จิตติวรรณ จามชาติ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ดวงพร เพชรรักษ์   น.ส.ดวงพร เพชรรักษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.จันทร์จิรา ยะรังษี   น.ส.จันทร์จิรา ยะรังษี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.วาสนา ครึกกระโทก   น.ส.วาสนา ครึกกระโทก

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ชลธิชา ทุมกานนท์   น.ส.ชลธิชา ทุมกานนท์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ณฐยา ชำนาญสวน   น.ส.ณฐยา ชำนาญสวน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

นางจิตติมา ซ้ายก่า   นางจิตติมา ซ้ายก่า

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th