ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านหนองคอก
จำนวนทั้งหมด 31 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุดใจ ศรีทอง   นายสุดใจ ศรีทอง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายสมชาย ศรีลาดเลา   นายสมชาย ศรีลาดเลา

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางยมลภัทร พละสาร   นางยมลภัทร พละสาร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายเกรียงยศ แก้วสระคู   นายเกรียงยศ แก้วสระคู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายเสนอ ประเสริฐโสภณ   นายเสนอ ประเสริฐโสภณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายกัมปนาท แน่ประโคน   นายกัมปนาท แน่ประโคน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางชนาภา อัครศรี   นางชนาภา อัครศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางกัลนิกา แก้วสระคู   นางกัลนิกา แก้วสระคู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.นาวิน จินโจ   น.ส.นาวิน จินโจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางวิเวียน นาวินโพธิ์ทอง   นางวิเวียน นาวินโพธิ์ทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางอำไพ ทองภักดี   นางอำไพ ทองภักดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.สุนีย์ จินตลิขิตดี   น.ส.สุนีย์ จินตลิขิตดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางฐิติรัตน์ จันทร์พวง   นางฐิติรัตน์ จันทร์พวง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางนันทิกา นิกรประเสริฐ   นางนันทิกา นิกรประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.อนงค์นาฏ หลองเจาะ   น.ส.อนงค์นาฏ หลองเจาะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางสมพร รุ่งเป้า   นางสมพร รุ่งเป้า

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางมยุรี สุวรรณภักดี   นางมยุรี สุวรรณภักดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางนิภาพร ศิระวงษ์   นางนิภาพร ศิระวงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางกัญญาวีร์ บุตรจันทร์   นางกัญญาวีร์ บุตรจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายประสาร บัวลอย   นายประสาร บัวลอย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.สุรภา อารามพงษ์   น.ส.สุรภา อารามพงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.อาภาพร วังใจ   น.ส.อาภาพร วังใจ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์   นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.มณีรัตน์ วิเวก   น.ส.มณีรัตน์ วิเวก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.กนกพร แม้นเสถียร   น.ส.กนกพร แม้นเสถียร

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.วีรนุช วิชาเงิน   น.ส.วีรนุช วิชาเงิน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.วิไลวรรณ เจริญสุข   น.ส.วิไลวรรณ เจริญสุข

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.ศิรินพร เดชศรี   น.ส.ศิรินพร เดชศรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.นิตยา แย้มไสย   น.ส.นิตยา แย้มไสย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายลภัส สุขปลั่ง   นายลภัส สุขปลั่ง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.สิทธิยา เพียรพิทักษ์   น.ส.สิทธิยา เพียรพิทักษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th