ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดพงษาราม
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.	วีรชน	บัวพันธ์   ว่าที่ร.ต. วีรชน บัวพันธ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	สราญรัตน์	อ่อนเจริญ   นาง สราญรัตน์ อ่อนเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	เฉลิมวงศ์	บุญยัง   นาง เฉลิมวงศ์ บุญยัง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาย	อภิชาติ	ขวัญศิริ   นาย อภิชาติ ขวัญศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	สุธิดา	คำวิชัย   นาง สุธิดา คำวิชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	จิราพร	วุ่นหนู   นาง จิราพร วุ่นหนู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	เพียงใจ	คีระกูล   นาง เพียงใจ คีระกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

น.ส.	ณัชญ์คริมา	ธรรมวิจักขณ์   น.ส. ณัชญ์คริมา ธรรมวิจักขณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th