ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดหนองเค็ด
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วิบูลย์	วัฒนศฤงฆาร   นาย วิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาง	ปัทมา	หงษ์ทิพรัตน์   นาง ปัทมา หงษ์ทิพรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

น.ส.	ศิริรัตน์	ช่วยประสิทธิ์   น.ส. ศิริรัตน์ ช่วยประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

น.ส.	ณัฐพร	นวดโอโล   น.ส. ณัฐพร นวดโอโล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาย	ณรงค์	บุญยัง   นาย ณรงค์ บุญยัง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

น.ส.	กาญจนี	คงสวัสดิ์   น.ส. กาญจนี คงสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาย	ณัฐภัทร	พรหมชัยนันท์   นาย ณัฐภัทร พรหมชัยนันท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาง	ภัทราพร	นันทนพิบูล   นาง ภัทราพร นันทนพิบูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th