ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	สุภาพ	นิลนนท์   น.ส. สุภาพ นิลนนท์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

น.ส.	ศิริพร	เสรีพาณิชย์การ   น.ส. ศิริพร เสรีพาณิชย์การ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	วิลาวรรณ	วิลารักษ์   นาง วิลาวรรณ วิลารักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	เกตุกุญช์	จิตรน้อม   นาง เกตุกุญช์ จิตรน้อม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	ชนิตา	วงศ์กำภู   นาง ชนิตา วงศ์กำภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	อำนวย	ผาวันดี   นาง อำนวย ผาวันดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	สมปอง	สังข์ทอง   นาย สมปอง สังข์ทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	จุฑาทิพย์	ธรรมเจริญจินดา   นาง จุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	มณี	แก้วมณี   นาง มณี แก้วมณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	สุนีย์	สุภาพรม   นาง สุนีย์ สุภาพรม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

น.ส.	ทัศนีย์	วงษ์สมบูรณ์   น.ส. ทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	ธนวัสส์	ดำรงค์   นาย ธนวัสส์ ดำรงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	ดนัย	ตันเจริญ   นาย ดนัย ตันเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

น.ส.	ศิริพร	เข็มมุข   น.ส. ศิริพร เข็มมุข

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	ยงยุทธ	นกงาม   นาย ยงยุทธ นกงาม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th