ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดต้นตาล
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พายัพ	นิชเปี่ยม   นาย พายัพ นิชเปี่ยม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	ปราณี	ที่รัก   น.ส. ปราณี ที่รัก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สุภาพร	วงศ์พระราม   น.ส. สุภาพร วงศ์พระราม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	สุทธิรัตน์	เหมาทองสุข   นาง สุทธิรัตน์ เหมาทองสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	อารีย์	กุลหิรัณย์มณี   น.ส. อารีย์ กุลหิรัณย์มณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาย	ยงยุทธ	ประเสริฐ   นาย ยงยุทธ ประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาย	อานุภาพ	เจริญจิตร   นาย อานุภาพ เจริญจิตร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สมหมาย	วงศ์มาก   น.ส. สมหมาย วงศ์มาก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	วงศ์มณี	ธวมงคล   น.ส. วงศ์มณี ธวมงคล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	ประเทือง	เฉลิมพลโยธิน   นาง ประเทือง เฉลิมพลโยธิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	ภคพร	มลชู   น.ส. ภคพร มลชู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	กาญจนา	เสาวรักษ์   นาง กาญจนา เสาวรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

นาง	ทรรศนีย์	อินทศรี   นาง ทรรศนีย์ อินทศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สุภางช์วดี	สุขเทพ   น.ส. สุภางช์วดี สุขเทพ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  

น.ส.	สิริกมล	โสภา   น.ส. สิริกมล โสภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดต้นตาล   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th