ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดท่าเกวียน
จำนวนทั้งหมด 89 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	มนตรี	บุญดี   นาย มนตรี บุญดี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	จุรี	สุขโยยศ   นาง จุรี สุขโยยศ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	อรสา	วัฒนศฤงฆาร   นาง อรสา วัฒนศฤงฆาร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	สาธิกา	แนวอินทร์   นาง สาธิกา แนวอินทร์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	สุนี	นันทเวช   นาง สุนี นันทเวช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	สุพีร์	นิ่มดำรงสัตย์   นาง สุพีร์ นิ่มดำรงสัตย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัลยา	สง่าผาสุข   นาง กัลยา สง่าผาสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	เกศฐญา	คณารัตน์   นาง เกศฐญา คณารัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ประภาภรณ์	อิสระ   น.ส. ประภาภรณ์ อิสระ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ศิริ	อภิมาศยานนท์   นาง ศิริ อภิมาศยานนท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สุนันทา	ถ้ำกลาง   น.ส. สุนันทา ถ้ำกลาง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	นัจภัค	กำจร   นาง นัจภัค กำจร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ณัฐพร	เจียดำรงค์   น.ส. ณัฐพร เจียดำรงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ประเดิม	เทียนปัญจะ   นาย ประเดิม เทียนปัญจะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	อุทัยวรรณ์	ทองน้อย   น.ส. อุทัยวรรณ์ ทองน้อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	นพมาศ	วิรุณราช   นาง นพมาศ วิรุณราช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ณัฎฐา	สังอ่อนดี   นาง ณัฎฐา สังอ่อนดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ราตรี	วัชวงค์   นาง ราตรี วัชวงค์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กุลวดี	บุญช่วย   นาง กุลวดี บุญช่วย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	นิตยา	อุ่นละม้าย   น.ส. นิตยา อุ่นละม้าย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	นิศานาถ	สนธยางกูล   นาง นิศานาถ สนธยางกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กิตติมา	เบ้าทอง   น.ส. กิตติมา เบ้าทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	จุมพล	สมบัติทิพย์   นาย จุมพล สมบัติทิพย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	รุ่งทิพย์	ชื่นพันธุ์   นาง รุ่งทิพย์ ชื่นพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	รังสิมา	ปิ่นมณี   นาง รังสิมา ปิ่นมณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ศิริชัย	ทวีชาติ   นาย ศิริชัย ทวีชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ณัฏฐินี	เศวตสุพร   น.ส. ณัฏฐินี เศวตสุพร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	จีรภา	ทานะมัย   น.ส. จีรภา ทานะมัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	บุปผา	ประเสริฐ   นาง บุปผา ประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พิมพรรณ	วรรณุวาส   นาง พิมพรรณ วรรณุวาส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พัชชา	จันมี   น.ส. พัชชา จันมี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ดำรงค์ศักดิ์	เข็มประดับ   นาย ดำรงค์ศักดิ์ เข็มประดับ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ทรรศวรรณ	เจริญสุข   นาง ทรรศวรรณ เจริญสุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	วาสนา	ยันตนะ   น.ส. วาสนา ยันตนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ญาณี	อึงสวัสดิ์   นาง ญาณี อึงสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัญญา	ทิสมบูรณ์   นาง กัญญา ทิสมบูรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พรรณี	โคตรบรรเทา   น.ส. พรรณี โคตรบรรเทา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัญญาภัค	ศิริศักดิ์ภิญโญ (อนันต์)   นาง กัญญาภัค ศิริศักดิ์ภิญโญ (อนันต์)

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วรกร	มงคลศิริ   นาง วรกร มงคลศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กันยา	ศิริศักดิ์ภิญโญ   น.ส. กันยา ศิริศักดิ์ภิญโญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	เทพไพบูลย์	ทองทำ   นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	หิรัณย์	แก้วศรี   นาย หิรัณย์ แก้วศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	วัชรี	เจนภูมิเดช   น.ส. วัชรี เจนภูมิเดช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัณณ์ณิศา	สันติบวรวงศ์   นาง กัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พัชรินทร์	คชรัตน์   นาง พัชรินทร์ คชรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	กัลยา	วิเวกชาติ   นาง กัลยา วิเวกชาติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ทัศนันท์	เดชาธนไพบูลย์   นาง ทัศนันท์ เดชาธนไพบูลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ปาจรีย์	โคมเดือน   นาง ปาจรีย์ โคมเดือน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ชะเอม	มีเชาว์   น.ส. ชะเอม มีเชาว์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ปรีดาภรณ์	ต้นสุวรรณ์   น.ส. ปรีดาภรณ์ ต้นสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	พิชัย	ก๊วยเจริญ   นาย พิชัย ก๊วยเจริญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พรพรรณ	มณีแก้ว   นาง พรพรรณ มณีแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กัญญารัตน์	กองศิลป์   น.ส. กัญญารัตน์ กองศิลป์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พจนา	ลิ้มสุขศิริ   น.ส. พจนา ลิ้มสุขศิริ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	สุมิตร	คชรัตน์   นาย สุมิตร คชรัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พวงชมภู	แก้วศรี   นาง พวงชมภู แก้วศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ณัฐนันท์	ทิพยานนท์   น.ส. ณัฐนันท์ ทิพยานนท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สุจิตรา	อุ่นแก้ว   น.ส. สุจิตรา อุ่นแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	หทัยรัตน์	วัชรศัสตรา   นาง หทัยรัตน์ วัชรศัสตรา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	อรุณรัตน์	ชลอรักษ์   นาง อรุณรัตน์ ชลอรักษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	อภิชญา	วิบูลย์   นาง อภิชญา วิบูลย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	สุเทพ	สุริโยรัตนโนภาส   นาย สุเทพ สุริโยรัตนโนภาส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	พัชรดา	นันทสินธ์   นาง พัชรดา นันทสินธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	รัชนี	ชาติตะคุ   นาง รัชนี ชาติตะคุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	นันทวัน	สุทธโร   น.ส. นันทวัน สุทธโร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ขวัญชัย	วรรณสุทธิ์   นาย ขวัญชัย วรรณสุทธิ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ศิริพร	บุตรลักษ์   น.ส. ศิริพร บุตรลักษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	พลวัตร์	ถั่วทอง   นาย พลวัตร์ ถั่วทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ยิ่งลักษณ์	ทิวาวงศ์   น.ส. ยิ่งลักษณ์ ทิวาวงศ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	เนตรชนก	ใจคุ้มเก่า   นาง เนตรชนก ใจคุ้มเก่า

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กัลยรัตน์	หนูมาทะวงษ์   น.ส. กัลยรัตน์ หนูมาทะวงษ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ชัยยุทธ์	อบกลิ่นจันทร์   นาย ชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วรรณภัสสร	เกิดกำบท   นาง วรรณภัสสร เกิดกำบท

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ศศิธร	พรหมกาล   นาง ศศิธร พรหมกาล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สุกัญญา	เตรียมแรง   น.ส. สุกัญญา เตรียมแรง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ผกายมาศ	เขียวสอาด   น.ส. ผกายมาศ เขียวสอาด

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	พุทธพงษ์	พรบุญทองขาว   นาย พุทธพงษ์ พรบุญทองขาว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	สมฤทัย	ล้อแก้วมณี   น.ส. สมฤทัย ล้อแก้วมณี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วัชรี	ภาระการ   นาง วัชรี ภาระการ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กมลวรรณ	ก้อนแก้ว   น.ส. กมลวรรณ ก้อนแก้ว

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ประณิตา	พรหมศรี   น.ส. ประณิตา พรหมศรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	พนิดา	ทองสุข   น.ส. พนิดา ทองสุข

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	ชยาภา	แสงอุทัย   นาง ชยาภา แสงอุทัย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาง	วนิสา	บุตรวัน   นาง วนิสา บุตรวัน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	กิตติพร	หงษ์จันทา   น.ส. กิตติพร หงษ์จันทา

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ศรายุทธ	บัวศรี   นาย ศรายุทธ บัวศรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	อุดมพร	ยิ่งรุ่งเรือง   น.ส. อุดมพร ยิ่งรุ่งเรือง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

นาย	ธนพล	ศรีเจริญ   นาย ธนพล ศรีเจริญ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  

น.ส.	ภทรพรรณ	วิโรทัยสกุล   น.ส. ภทรพรรณ วิโรทัยสกุล

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดท่าเกวียน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th