ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
จำนวนทั้งหมด 18 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ฉลวย	สียา   นาย ฉลวย สียา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	เงินยวง	ไชยมณี   นาง เงินยวง ไชยมณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	เงินยวง	ไชยมณี   นาง เงินยวง ไชยมณี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	ปาริชาต	จันทศรี   น.ส. ปาริชาต จันทศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	ประกฤษณ์	ทิสมบูรณ์   นาย ประกฤษณ์ ทิสมบูรณ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	วิภาวรรณ	แก้วมณีวงษ์   น.ส. วิภาวรรณ แก้วมณีวงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	ศิริวรรณ	วัฒนจึงโรจน์   นาง ศิริวรรณ วัฒนจึงโรจน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	ไพศาล	ธนะสมบัติ   นาย ไพศาล ธนะสมบัติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	รัตนาภรณ์	ทองสร้อย   น.ส. รัตนาภรณ์ ทองสร้อย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	เพียงเพ็ญ	อิ่มสมบัติ   นาง เพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	อนงค์	สียา   นาง อนงค์ สียา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	สุวิญญาณ์	ทิพประเสริฐ   น.ส. สุวิญญาณ์ ทิพประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	คเชนทร์	แสงดาว   นาย คเชนทร์ แสงดาว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	นัยนา	อ่อนฉาย   นาง นัยนา อ่อนฉาย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	มะลิ	ฤทธิ์อำพันธ์   นาง มะลิ ฤทธิ์อำพันธ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาย	เกียรติชัย	พูลสวัสดิ์   นาย เกียรติชัย พูลสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

นาง	อรวรรณ	สามสี   นาง อรวรรณ สามสี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  

น.ส.	ธนันชนก	นิชเปี่ยม   น.ส. ธนันชนก นิชเปี่ยม

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th