ทำเนียบเขตคุณภาพที่3(พนมสารคาม3) โรงเรียนวัดหนองปาตอง
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วุฒิไกร	จันสามารถ   นาย วุฒิไกร จันสามารถ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ณัชชาพร	ทองดี   นาง ณัชชาพร ทองดี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	พัชนี	พงษ์สุภา   นาง พัชนี พงษ์สุภา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ลำพันธ์	สะอาดวงศ์   นาง ลำพันธ์ สะอาดวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	พรพิมล	โอสถานนท์   นาง พรพิมล โอสถานนท์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

น.ส.	เสาวภา	วงศ์ถีระพงษ์   น.ส. เสาวภา วงศ์ถีระพงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ประภา	พานนิล   นาง ประภา พานนิล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

น.ส.	นงค์รักษ์	แม้นเสถียร   น.ส. นงค์รักษ์ แม้นเสถียร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  

นาง	ทองใหม่	หัสเสนะ   นาง ทองใหม่ หัสเสนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองปาตอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th