ทำเนียบเขตคุณภาพที่4(พนมสารคาม4) โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จำนวนทั้งหมด 32 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วิทยา	เปี่ยมเต็ม   นาย วิทยา เปี่ยมเต็ม

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	สมใจ	โปธาตุ   นาง สมใจ โปธาตุ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	พัชรมัย	พระพิมล   น.ส. พัชรมัย พระพิมล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	พรพิมล	โชติโก   นาง พรพิมล โชติโก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	เกษร	แจ่มใส   นาง เกษร แจ่มใส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	เจียมรัตน์	วรหวัง   นาง เจียมรัตน์ วรหวัง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ธนัชชา	นาแพง   นาง ธนัชชา นาแพง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ประสิทธิ์	เทพโกมุท   นาย ประสิทธิ์ เทพโกมุท

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	สายบัว	พงษ์จรูญ   นาย สายบัว พงษ์จรูญ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ชัชวาล	แสงทอง   นาย ชัชวาล แสงทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ชลอ	สงัด   นาง ชลอ สงัด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	ศรีรัตน์	ตุ้มพันธุ์   น.ส. ศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	พรศักดิ์	อินทนิล   นาย พรศักดิ์ อินทนิล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	วารุณี	หัสเสนะ   นาง วารุณี หัสเสนะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	สำเภา	วัฒนพงษ์   นาย สำเภา วัฒนพงษ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	บัวหลวง	บุตรทอง   นาง บัวหลวง บุตรทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	เพ็ญจันทร์	ชาวเวียง   นาง เพ็ญจันทร์ ชาวเวียง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	กาญจนา	บุญมี   น.ส. กาญจนา บุญมี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ชุติมณฑ์	ราญรอน   นาง ชุติมณฑ์ ราญรอน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	นันท์นภัส	มณีวงศ์   นาง นันท์นภัส มณีวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	วันดี	เธียรประมุข   น.ส. วันดี เธียรประมุข

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	สมใจ	สุวรรณกูล   นาง สมใจ สุวรรณกูล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	อัญชลี	คำแก้ว   นาง อัญชลี คำแก้ว

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	สุภกฤต	ธีรานุวัตน์   นาย สุภกฤต ธีรานุวัตน์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ณรงค์ศักดิ์	เจริญสิทธิชัย   นาย ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	อภิชาติ	อยู่จุ้ย   นาย อภิชาติ อยู่จุ้ย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	นุศรา	ทองสุวรรณ   นาง นุศรา ทองสุวรรณ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	พิมพ์พิษา	วิบุลศิลป์   น.ส. พิมพ์พิษา วิบุลศิลป์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ทัศนี	ไชยฤทธิ์   นาง ทัศนี ไชยฤทธิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาย	ภาณุพงค์	คำวิชัย   นาย ภาณุพงค์ คำวิชัย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

นาง	ประไพวรรณ	ประทุมทอง   นาง ประไพวรรณ ประทุมทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  

น.ส.	ปทิดา	เทียมเมฆ   น.ส. ปทิดา เทียมเมฆ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th