ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดดงยาง
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	สมพงษ์	นิยมสุข   นาย สมพงษ์ นิยมสุข

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	พิรญาณ์	นิราช   น.ส. พิรญาณ์ นิราช

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	ฉันทนา	วงศ์กำภู   น.ส. ฉันทนา วงศ์กำภู

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

นาย	อะนน	คงสว่าง   นาย อะนน คงสว่าง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	รักษ์ษิณาฎ	นิระมล   น.ส. รักษ์ษิณาฎ นิระมล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

นาย	นพดล	พิศณุ   นาย นพดล พิศณุ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	ศศิธร	สุระชาติ   น.ส. ศศิธร สุระชาติ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	สุกัญญา	ปัญญาทอง   น.ส. สุกัญญา ปัญญาทอง

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  

น.ส.	เบญจวรรณ	ดำอ่อน   น.ส. เบญจวรรณ ดำอ่อน

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดดงยาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th