ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนวัดหนองเสือ
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	พัฒน์สมวงศ์	นิลพัทธ์   นาย พัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาย	ธีระพงษ์	ชื่นพันธุ์   นาย ธีระพงษ์ ชื่นพันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	อรุณี	ล้อคำ   น.ส. อรุณี ล้อคำ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	อำนวย	ลีนา   นาง อำนวย ลีนา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	นเรศ	วรวิสันต์   นาง นเรศ วรวิสันต์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	มยุรี	วิมลสถิตย์   นาง มยุรี วิมลสถิตย์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	มาลัย	บุญน่วม   นาง มาลัย บุญน่วม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	ญาณิศา	วาดรอด   น.ส. ญาณิศา วาดรอด

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาย	อภิชัย	คชสาร   นาย อภิชัย คชสาร

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	นวพร	คุ้มวงศ์   น.ส. นวพร คุ้มวงศ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

นาง	สุภานัน	ประสินทอง   นาง สุภานัน ประสินทอง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  

น.ส.	ประภัสสร	ตังกุ   น.ส. ประภัสสร ตังกุ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดหนองเสือ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th