ทำเนียบเขตคุณภาพที่5(พนมสารคาม5) โรงเรียนสุวรรณคีรี
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วินัย	น้อยจินดา   นาย วินัย น้อยจินดา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	นทณัฐ	นานอก   น.ส. นทณัฐ นานอก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	ณัฏฐ์พัชร์(พรรณี)	ลายประดิษฐ์   น.ส. ณัฏฐ์พัชร์(พรรณี) ลายประดิษฐ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

นาง	สุพรรณี	เนาวภาส   นาง สุพรรณี เนาวภาส

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	บุษยา	พงศาวลีเบญจกุล   น.ส. บุษยา พงศาวลีเบญจกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

นาง	ณภาภัช	บุญมา   นาง ณภาภัช บุญมา

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

น.ส.	ยุพิน	นนทกาล   น.ส. ยุพิน นนทกาล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  

นาย	ชูชาติ	นานอก   นาย ชูชาติ นานอก

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนสุวรรณคีรี   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th