ทำเนียบเขตคุณภาพที่6(ราชสาสน์) โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	สยุมพร	อินทศรี   น.ส. สยุมพร อินทศรี

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	บุญทิวา	ทองชูศักดิ์   นาง บุญทิวา ทองชูศักดิ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	สายใจ	ภรประเสริฐ   นาง สายใจ ภรประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	วารี	พันธุ์สิน   นาง วารี พันธุ์สิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ขวัญจิตต์	จิรดำรงกุล   นาง ขวัญจิตต์ จิรดำรงกุล

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	นภัสญาณ์	เฉลิมพลโยธิน   นาง นภัสญาณ์ เฉลิมพลโยธิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	จงรัก	สีเหลือง   นาง จงรัก สีเหลือง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	พเยาว์	อยู่นอน   นาง พเยาว์ อยู่นอน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	สุคนธา	ภุคุกะ   นาง สุคนธา ภุคุกะ

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาย	กานตพงศ์	เฉลิมพลโยธิน   นาย กานตพงศ์ เฉลิมพลโยธิน

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	นิจพร	เสนฉิม   นาง นิจพร เสนฉิม

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ภัสจิรา	จำปาไชย   นาง ภัสจิรา จำปาไชย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ลัดดา	ตันเฮง   นาง ลัดดา ตันเฮง

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

น.ส.	ชัชฐาณัฐ	พงษ์พันธุ์   น.ส. ชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

นาง	ปิยฉัตร	ยอดตระกูลชัย   นาง ปิยฉัตร ยอดตระกูลชัย

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

น.ส.	วิจัย	ดิษฐศรี   น.ส. วิจัย ดิษฐศรี

  ตำแหน่ง : ครู   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  

น.ส.	ศิรินญา	สงัดศัพท์   น.ส. ศิรินญา สงัดศัพท์

  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย   

  วุฒิการศึกษา :   

  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 0-3855-4062
chachoengsao2@ccs2.go.th