ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286759 ครั้ง   
Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 แบบสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 ข้อมูลเด็กนอกเขต ปี2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 ใบสำคัญรับเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
6 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 ใบมอบฉันทะและใบผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 แบบใบนำฝากเงิน / แบบใบถอนเงิน (เงินประกันสัญญา) พร้อมตัวอย่าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 แนวทางการขอเบิกและเอกสารหลักฐานแนบการขอเบิกเงินต่าง ๆ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 เร่งรัด กำกับ ติดตามงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มนโยบายและแผน
13 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบนุญาตศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา
14 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่คุรุสภา
15 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่คุรุสภา
16 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจ้าหน้าที่คุรุสภา
17 แบบ ๒ พนักงานราชการ ธค. ๕๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์