ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 296432 ครั้ง   
Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ทะเบียนคุมการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 แบบคำร้องขอมีบัตรข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 แบบใบมอบฉันทะ ขอ ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 แบบใบสำคัญรับเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
6 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 และ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน
8 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน
9 ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน
10 แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หน่วยตรวจสอบภายใน
11 หลักเกณฑ์/มาตรการเบิกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หน่วยตรวจสอบภายใน
12 แบบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 แบบใบนำฝากเงินประกันสัญญาและแบบใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา และเอกสารประกอบ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลระบบ
15 แบบสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16 ข้อมูลเด็กนอกเขต ปี2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ใบสำคัญรับเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ใบมอบฉันทะและใบผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 แบบใบนำฝากเงิน / แบบใบถอนเงิน (เงินประกันสัญญา) พร้อมตัวอย่าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 แนวทางการขอเบิกและเอกสารหลักฐานแนบการขอเบิกเงินต่าง ๆ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 เร่งรัด กำกับ ติดตามงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มนโยบายและแผน
27 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบนุญาตศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา
28 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่คุรุสภา
29 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่คุรุสภา
30 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจ้าหน้าที่คุรุสภา
31 แบบ ๒ พนักงานราชการ ธค. ๕๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์