ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286714 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวบงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางวรัชญา รักยศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษนางสาวกาญจนา รุณเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสนางสาวจิราภา สันประเทียบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวกอบแก้ว ศรีเรือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ