ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 286775 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนัฐพร วิเวกชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม DL-ICTนางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษนางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางโยษิตา ชาติชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน