นายกมล วุ่นหนู
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน