นางจิราพร วุ่นหนู
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพงษาราม
08-0052-3855