ดร.รศิตา รัตนโชติมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามช้าง