นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณพ.ศ.2560 (กลุ่มนโยบายและแผน)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2558 (ผู้ดูแลระบบ)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)