ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/09/2561 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
07/08/2561 แบบตรวจสำหรับโรงเรียน รอบ 2 กลุ่มนโยบายและแผน
07/08/2561 แบบตรวจสำหรับเขตพื้นที่และสนง.ศึกษาธิการจังหวัด รอบ 2 กลุ่มนโยบายและแผน
07/08/2561 แบบกรอกนโยบายตรวจราชการ รอบ 2 กลุ่มนโยบายและแผน
05/07/2561 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
21/06/2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
26/04/2561 แบบติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน