ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/06/2565 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
21/06/2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๗o%) ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน
21/06/2565 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กลุ่มนโยบายและแผน
20/04/2565 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนโยบายและแผน
19/09/2561 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
07/08/2561 แบบตรวจสำหรับโรงเรียน รอบ 2 กลุ่มนโยบายและแผน
07/08/2561 แบบตรวจสำหรับเขตพื้นที่และสนง.ศึกษาธิการจังหวัด รอบ 2 กลุ่มนโยบายและแผน