ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
30/06/2566 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) กลุ่มอำนวยการ
16/05/2566 การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กลุ่มอำนวยการ
12/05/2566 เสนอความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. .... กลุ่มอำนวยการ
28/03/2566 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) กลุ่มอำนวยการ
19/01/2566 งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ "มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" กลุ่มอำนวยการ
15/11/2565 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มอำนวยการ
14/11/2565 การกำหนดให้พื้นที่ราชการเป็นเขตสวนหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มอำนวยการ