ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/11/2565 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มอำนวยการ
14/11/2565 การกำหนดให้พื้นที่ราชการเป็นเขตสวนหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มอำนวยการ
08/09/2565 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มอำนวยการ
25/08/2565 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด่วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565 การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มอำนวยการ
30/06/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มอำนวยการ
03/03/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ