ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
30/06/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มอำนวยการ
03/03/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ
23/02/2565 การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
10/02/2565 รับรองการขอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่มอำนวยการ
26/01/2565 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มอำนวยการ
27/09/2559 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มอำนวยการ
27/09/2559 รายงานสรุปสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน ปี 2559 กลุ่มอำนวยการ