ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/11/2566 ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนตุลาคม 2566 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/10/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กันยายน 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/09/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/08/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/07/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/06/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/05/2566 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน เมษายน 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์