ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
14/11/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 *14 พฤศจิกายน 2565* กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/11/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน ตุลาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/10/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กันยายน 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/09/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน สิงหาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/08/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กรกฎาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/07/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน มิถุนายน 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/06/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์