ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
04/08/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน กรกฎาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/07/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน มิถุนายน 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/06/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/05/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 *17 พฤษภาคม 2565* กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/05/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ New GFMIS Thai (ประจำเดือน เมษายน 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/04/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 *12 เมษายน 2565* กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/04/2565 การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS (ประจำเดือน มีนาคม 2565) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์