ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/08/2565 โปรแกรมคำนวนเงินบำรุงลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/04/2562 คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/04/2562 คู่มือระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/04/2562 การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/03/2562 ตารางแข่งขันกีฬากะฮังเกมส์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06/03/2562 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/02/2562 การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (กะฮังเกมส์ ครั้งที่9) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา