ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/07/2565 สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน
26/07/2565 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน
26/07/2565 ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน
26/07/2565 แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หน่วยตรวจสอบภายใน
26/07/2565 หลักเกณฑ์/มาตรการเบิกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หน่วยตรวจสอบภายใน
24/02/2559 การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง หน่วยตรวจสอบภายใน
19/02/2556 การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบภายใน