ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/07/2566 ประกาศคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12/07/2566 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12/07/2566 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
22/06/2566 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับพัฒนา หลักสุตร "ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15/06/2566 ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่นที่ ๒๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13/06/2566 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2561,2562 และ2563 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
25/04/2566 การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา