ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
02/03/2566 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจโพธิสัตว์” กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
01/02/2566 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
26/01/2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสา ๙0๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๑) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
25/01/2566 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
25/01/2566 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
18/01/2566 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
18/01/2566 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา