ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/11/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรลล์จีน” กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21/11/2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21/11/2565 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21/11/2565 ประชาสัมพันธ์การสรรหาครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
01/11/2565 ประชาสัมพันธ์การสรรหาครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2566 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
25/10/2565 แบบขออนุญาตการเดินทางไปราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20/10/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา