ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
14/06/2567 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๘ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
28/05/2567 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
28/05/2567 ขอความอนุเคราะห์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14/05/2567 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Digital ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14/05/2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11/04/2567 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
29/03/2567 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา