ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
18/12/2566 ประกาศการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31/10/2566 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรศรีวิชัย" ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31/10/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31/10/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๑๑ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31/10/2566 การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31/10/2566 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
31/10/2566 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา