ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 49099 ครั้ง   

             กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... บรรยายการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560[76] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 28 ธันวาคม 2560)
บรรยายการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ภาครัฐ obecmail.obec.go.th[45] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)
ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ภาครัฐ obecmail.obec.go.th.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รูปแบบรายการอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [102] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560)
รูปแบบรายการอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ส่วนที่ 1[86] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 3 :วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ส่วนที่ 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ส่วนที่ 2[72] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 3 :วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ส่วนที่ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.[59] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 3 :วันที่ 19 กันยายน 2560)
แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายเอกชัย รติพรรณพงศ์
นายเอกชัย รติพรรณพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


เอกสารโอนเงิน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2[8] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1[7] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารแจ้งเวียน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน[67] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐[105] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 3 :วันที่ 12 กันยายน 2560)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ