ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางประภร พูลศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสุบิน ณ อัมพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวขวัญยืน มูลศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางอรัญญา สุธาสิโนบล
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางชวนชื่น ทัศนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายโสภณ อั๋นบางไทร
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวสุชาดา ทองอยู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางบุญณิศา มะสิโกวา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ศึกษานิเทศชำนาญการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวซูใบดะห์ ยูโซะยาแล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายรามิล ตาเดอิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :