ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายเสรี ขามประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายจำลอง เรียงศรีเจริญ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ื้นฐานของรัฐนายอนุรักษ์ ไวยศิลป์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาประฐมวัยนายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนางณัฏฐนันท์ นวนสำเนียง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลนายบุญชิต รอดแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษานายประเวช สุขประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา