ข้อมูลทั่วไป-ประวัติ

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   เลขที่ 182/89
       ถนนสุวรณศร  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก มีอาคารปฏิบัติงาน 2
       อาคาร อาคารที่ 1 ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก  
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีกลุ่มงานทั้งหมด
       10 กลุ่ม กลุ่มที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 1  มีจำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย
       1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มนโยบายและแผน 3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
       4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
       6.หน่วยตรวจสอบภายใน 7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแทคโนโลยี
       สารสนเทศและการสื่อสาร 8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
       9.กลุ่มกฏหมายและคดี
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 2 เป็นอาคาร
       ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ถนนนครนายก -
       รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีกลุ่มปฏิบัติงาน
       1 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีภารกิจการจัด    
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
       การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
       ตอนต้น