ข้อมูลกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ทำเนียบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางสาวรัชนี ประตูนิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางวันประภา เนื่องจากจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาววนิดา เกรียงสกุลชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติบัติงาน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวณัฏฐพร ทองแดง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาววนิดา อะหมัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวจุฑามาศ พรมอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี