ข้อมูลผู้อำนวยการสพป.นครนายก
ทำเนียบผู้อำนวยการสพป.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายเสรี ขามประไพ
ผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
นายอภิชัย ซาซุม
รองผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
รองผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รองผอ.สพป.นครนายก
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :