ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางธิดารัตน์ มีสาระภี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นายอรรคพล พวยอ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ
พนักงานราชการนางสาวนฤมล ไต่เมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวอัญชิสา บุญอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางทองคำ คำเต็ม
พนักงานราชการ (แม่บ้าน)
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวพรนภา พรหมศร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนายณรงค์ชัย นาคสุข
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวหนึ่งฤทัย กรภัทร์กุลไพศาล
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ