ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานายการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวศรกมล ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษานายจักริน มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายบัญชา รัตนมาลี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯนางธิดารัตน์ มีสาระภี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :