ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางวัชราพร นาคพุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางหัสสา กาหล่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเนตรดาว ใจผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวสุจิตตรา วงษ์เสงี่ยม
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนางวยุรี สำเนียงเย็น
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายกิตติวัฒน์ กะโด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวธนิดา ป้อมเรือง
พนักงานราชการ