ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางศรัณย์รัชต์ พันธุ์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายภาณุทัต คำเขียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวสุดารัตน์ ไทยถัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวไซนับ มะแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :