ค่านิยมองค์กร
 
      ค่านิยมองค์กร
        “วางใจ  รับผิดชอบ  เป็นคำตอบในการทำงาน” (TRA  to  W)
    T = Trust    วางใจ
    R = Responsible    รับผิดชอบ
    A = Answers to work เป็นคำตอบในการทำงาน
(เป็นการคาดหวังขององค์กร จากบุคลากรในสังกัด ต่อการสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น (belief) การตัดสินใจ (decision) และการกระทำ (action)  ที่แสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อพันธกิจสำคัญสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน)