ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายละออง เหนือเกาะหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางนกรณ์ชนก พรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางพีรภาว์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกนายถาวร สังออน
ผุ้อำนวยการอำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายถาวร พลูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกระชายว่าที่ ร.ต.วินัย หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางลัดดาวัลย์ คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยนายไพฑูรย์ จันทะโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณวิทยา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายจเร แดงโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคีนายสุราช หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้องนางสาววาสนา พวยอ้วน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายเชาวลิต สีชัยลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรังนางสาวกนกวรรณ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางนพภา อินทิม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญานางพรวิภา เชยกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายมณีชัย ชูราษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนายพัฒนาการ จิตรมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางศิริวรรณ เสนารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบกเขียวนางสาวรตนพร พนมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางพิชัย แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดตะเคียนนางปราณีต หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางจารุวรรณ จันทะเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยารามนางปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
โรงเรียนวังทิพย์พันธาราม
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายสิทธิชัย คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหอยนายธีรพันธ์ ไทยมา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเจริญ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวันนางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
ผู้อำนายการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทรายนานายธนวัฒน์ เครือละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อย
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังดอกไม้นางสาวนาตยา เวชมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตูมนายวุฒิชัย พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหมือง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางวาสนา บานเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนารามนางสาวธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนหัวเขาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขาแก้ว
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายไพฑูรย์ จันทะโชติ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลอง 3 (วิทยา)นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพลี(ชุมชนวัดเกาะหวาย)
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพร็ชนายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสำราญ รักอิสระ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองจรรยา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางเสาวรภย์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้วนายสัมพันธ์ ญาณสุธี
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลาง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายกนายสิริชัย เล็กเขตร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริกนายสมชาย นาคนัค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)นายอดิศร เทพเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวละอองดาว พรายงาม
ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธารามนายรัตนชัย วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรีนางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวอรุณวรรณ สุบิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยมนายจำเริญ พงษ์สมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายสมกฤษ บำรุงจิตต์
โรงเรียนวัดสะพานนายไพโรจน์ ศรีสว่าง
โรงเรียนวัดทางกระบือ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันจามนายเอนก แก่นเผือก
อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสะอาด
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายชัยวัฒน์ จันทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33นายคมศักดิ์ หวานขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดทวีพูลรังสรรค์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางวิยะดา เขาพระจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรมนางดวงเดือน คงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวภัชรพร เจดีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรานายวิลาศ เสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง30
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวละอองดาว พรายงาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวากยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางพัชรินทร์ พืชสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเพิ่มนายคมกฤษ จันทิลา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุล
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางบุษบา อามิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบนายสมชาย ทาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางปราณี วาดเขียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14ว่าที่รอ รณกฤต รัตนสีทา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางอรวรรณ อยู่ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวชนายรังสิวุฒิ ป่าโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางบุญจิรา ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31นายอาณัติ แซ่โค้ว
อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง30
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :วันสันติธรรมราษฎ์บำรุง
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุลนางพัทยา เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพลูรังสรรค์นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางศิริพร เชื้ออินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนวัดจันทร์เรืองนายเสน่ห์ นิ่มเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางรสิตา กุดแถลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียนนางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง23
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางปรียาภรณ์ เฉลิมสุขศรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง22นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง22
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาววรรณา เฮงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง17
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหกวา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์นางสาวสวรรค์ สมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง1
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางละเอียด แสงหิรัญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 24นางสาววศินี มุกดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงษ์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษีนางอัชรา สวัสดิลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์นายสุนทรหงษ์ วรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายสุขสันติ โพสุวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามนางสาวรัชนก คำวัจนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางมุกดา โชติธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์นางณัฐมน สุวานิโช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายวันชัย เกตุวัลห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนางสาววิรัชนี สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่่
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางอัจฉรา ศรีญากูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหัวหมอนนายอัครเดช จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวพรดา อินทปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครูนางทรงศิลป์ สังออน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกานายชัยณรงค์ นาถิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาดนายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพลี(ชุมชนวัดเกาะหวาย)นายอัครเดช จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินหินแร่
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายเกรียงศักดิ์ เอื้อใจ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชรนางสาวสุณี จันทร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :