การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (ผู้ดูแลระบบ)
การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของนักเรียนโรงเรียนวัดเนินหินแร่(เหมยากรนุสรณ์) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (ผู้ดูแลระบบ)
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดเนินหินแร่(เหมยากรนุสรณ์) (ผู้ดูแลระบบ)