ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/06/2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนโยบายและแผน
04/06/2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
07/03/2562 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ปรับปรุงค่า Factor F กลุ่มนโยบายและแผน
07/03/2562 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน
07/03/2562 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดใหญ่ กลุ่มนโยบายและแผน
07/03/2562 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มนโยบายและแผน
07/03/2562 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน
07/03/2562 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
10/08/2561 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
21/06/2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
24/05/2561 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มนโยบายและแผน
08/02/2560 ตัวอย่าง แบบรายงาน การประเมินโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน