ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
13/06/2562 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ