วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ความสำเร็จ (บัณฑิตน้อย) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ การส่งมอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง และมอบสมุดเงินฝากคืนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก นายจักริน มณี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และ นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนชั้น อ.2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนายอภิชัย ซาซุม รอง ผอ.สพป.นครนายก และนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มาตรวจราชการ และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONSITE ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)